Przejazdy ulgowe


Uprawnienia doA�bezpA�atnych przejazdA?w przysA�ugujA�:
1) osobom niewidomym oraz ich przewodnikom na podstawie legitymacji Polskiego ZwiA�zku Niewidomych lub Orzeczenia o NiepeA�nosprawnoA�ci.

Uprawnienia do ulgowych (50%) przejazdA?w autobusami przysA�ugujA�:
1) osobom, ktA?re ukoA�czyA�y 70 lat na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjA�ciem potwierdzajA�cego ich toA?samoA�A� i wiek;
2) honorowym Obywatelom Miasta Brzeska na podstawie legitymacji wydanej przez RadA� MiejskA� w Brzesku;

3) uczniom realizujA�cym obowiA�zek nauki w specjalnych oA�rodkach szkolno-wychowawczych oraz ich opiekunom w przejazdach z miejsca zamieszkania do oA�rodka i z powrotem na podstawie legitymacji oA�rodka;

4) niepeA�nosprawnej mA�odzieA?y od 16 do 21 roku A?ycia oraz ich opiekunom na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepeA�nosprawnoA�ci wydanym przez uprawniony organ lub jej kopii urzA�dowo potwierdzonej za zgodnoA�A� z oryginaA�em wraz z dokumentem ze zdjA�ciem potwierdzajA�cym ich toA?samoA�A� wzglA�dnie legitymacji wydanej przez uprawniony organ;

5) dzieciom do lat 4 na podstawie oA�wiadczenia rodzica lub opiekuna;

6) niepeA�nosprawnym caA�kowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji (w tym niewidomym) oraz ich opiekunom na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ lub jej kopii urzA�dowo potwierdzonej za zgodnoA�A� z oryginaA�em wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjA�ciem potwierdzajA�cym ich toA?samoA�A� a w przypadku niewidomych na podstawie legitymacji zespoA�u do spraw orzekania o niepeA�nosprawnoA�ci, opiekun obowiA�zany jest posiadaA� w/ w dokumenty przy sobie;

7) zasA�uA?onym Honorowym Dawcom Krwi I Stopnia na podstawie stosownej legitymacji;

8) osobom korzystajA�cym ze staA�ej pomocy spoA�ecznej na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiA�ku staA�ego, do 10 biletA?w imiennych na miesiA�c wydawanych przez MOPS;

9) niepeA�nosprawnym o znacznym stopniu niepeA�nosprawnoA�ci na podstawie legitymacji zespoA�u do spraw orzekania o niepeA�nosprawnoA�ci wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjA�ciem potwierdzajA�cym ich toA?samoA�A�;

10) kombatantom i innym osobom uprawnionym na podstawie zaA�wiadczenia wydanego przez UrzA�d do Spraw KombatantA?w i OsA?b Represjonowanych;

11) studentom szkA?A� wyA?szych na podstawie legitymacji studenckiej.

Uprawnienia do ulgowych lokalnych (40%) przejazdA?w autobusami przysA�ugujA�:
1) dzieciom powyA?ej lat 4 do 7 lat na podstawie oA�wiadczenia rodzica lub opiekuna;

2) uczniom szkA?A� podstawowych, gimnazjA?w, szkA?A� ponadgimnazjalnych, policealnych oraz pomaturalnych na podstawie legitymacji szkolnej;

3) rencistom niezdolnym do pracy oraz emerytom na podstawie aktualnej decyzji uprawnionego organu przyznajA�cej rentA� lub emeryturA�, lub jej kopii urzA�dowo potwierdzonej za zgodnoA�A� z oryginaA�em, wzglA�dnie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjA�ciem potwierdzajA�cym ich toA?samoA�A� wzglA�dnie legitymacji emeryta lub rencisty.

Podstawa prawna:
UchwaA�a nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 wrzeA�nia 2016 r.

Sometimes doing snap the site that helps a person discover where those pesky fragments are