Ceny biletów jednorazowych

Rodzaj
biletu
Cena biletu
Przejazd przez jedną strefę Przejazd przez dwie strefy
Normalny 3,00 zł 4,00 zł
Ulgowy 1,50 zł 2,00 zł
Lokalny ulgowy 1,80 zł 2,40 zł
Bagażowy 3,00 zł 4,00 zł


Bilet odcinkowy na przejazd pomiędzy Dworcem Autobusowym a Szpitalem jest w cenie 2,00 zł                   

Bilety miesięczne


 

Linie autobusowe z podziałem na strefy


Nr linii Strefa I Strefa II
3 Ogródek Jordanowski – Okocim Most Okocim Most – Poręba Spytkowska
5 Szpital – ul. Bagienna  Ul. Bagienna-
Wokowice
7 Browar – ul. Bagienna Ul. Bagienna –
Bucze Pętla
lub Zagrody
8 Jasień – Jadowniki Pętla Jadowniki Pętla – Sterkowiec PKP
9 Dworzec PKP – Okocim Dwór  Okocim Dwór – Okocim Górny
10 Szpital – Jadowniki Gawroniec /
Jadowniki Kąty

 

Przejazdy ulgowe


Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów (ulga 100%) są:
1) osoby, które ukończyły 70 lat na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wiek;
2) osoby niewidome oraz ich przewodnicy na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Orzeczenia o Niepełnosprawności.

Uprawnieni do przejazdów ulgowych (50%) są:
1) Honorowi Obywatele Miasta Brzeska na podstawie legitymacji wydanej przez Radę Miejską w Brzesku;

2) uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem na podstawie legitymacji ośrodka;

3) młodzież niepełnosprawna od 16 do 21 roku życia oraz ich opiekunowie na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełosprawności wydanym przez uprawniony organ lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji wydanej przez uprawniony organ;

4) dzieci do lat 4 na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

5) niepełnosprawni całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji (w tym niewidomym) oraz ich opiekunowie na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ;

6) zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I Stopnia na podstawie stosownej legitymacji;

7) niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;

8) osoby korzystające ze stałej pomocy społecznej na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego, do 10 biletów imiennych na miesiąc wydawanych przez MOPS;

9) kombatanci i osoby represjonowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

10) studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej.

Uprawnieni do przejazdów ulgowych lokalnych (40%) są:
1) dzieci od lat 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz pomaturalnych na podstawie legitymacji szkolnej;

3) renciści niezdolni do pracy oraz emeryci na podstawie aktualnej decyzji uprawnionego organu przyznającej rentę lub emeryturę, lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem, względnie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji emeryta lub rencisty.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXX/28/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2018 r.