Ceny biletów jednorazowych

Rodzaj
biletu
Cena biletu
Przejazd przez jedną strefę Przejazd przez dwie strefy Przejazd przez trzy strefy
Normalny 1,80 zł 2,40 zł 2,60 zł
Ulgowy 0,90 zł 1,20 zł 1,30 zł
Lokalny 1,20 zł 1,50 zł 1,60 zł
Bagażowy 1,80 zł 2,40 zł 2,60 zł
  • Bilet zakupiony u kierowcy jest droższy o 20 groszy
  • Bilet odcinkowy na przejazd pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim a Szpitalem, w cenie 1,10 zł, można nabyć  tylko u kierowców autobusów, sprzedawany jest bez 20 groszowej dopłaty.

Bilety miesięczne


Linie autobusowe z podziałem na strefy


Nr linii Strefa I Strefa II Strefa III
3 Ogródek Jordanowski – Okocim Most Okocim Most – Poręba Spytkowska
5 Szpital – ul. Bagienna  Ul. Bagienna – Szczepanów Kółko  Szczepanów Kółko – Wokowice
7 Browar – ul. Bagienna  Ul. Bagienna – Bucze Kosiarnia Błonie  Bucze Kosiarnia Błonie – Bucze Pętla
lub Zagrody
8 Jasień – Jadowniki Pętla Jadowniki Pętla – Sterkowiec PKP
9 Dworzec PKP – Okocim Dwór  Okocim Dwór – Okocim Górny
10 Szpital – Jadowniki Gawroniec

Przejazdy ulgowe


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysłują:
1) osobom niewidomym oraz ich przewodnikom na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Orzeczenia o Niepełnosprawności.

Uprawnienia do ulgowych (50%) przejazdów autobusami przysługują:
1) osobom, które ukończyły 70 lat na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich tożsamość i wiek;
2) honorowym Obywatelom Miasta Brzeska na podstawie legitymacji wydanej przez Radę Miejską w Brzesku;

3) uczniom realizującym obowiązek nauki w specjalnych ośodkach szkolno-wychowawczych oraz ich opiekunom w przejazdach z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem na podstawie legitymacji ośrodka;

4) niepełnosprawnej młodzieży od 16 do 21 roku życia oraz ich opiekunom na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełosprawności wydanym przez uprawniony organ lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji wydanej przez uprawniony organ;

5) dzieciom do lat 4 na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

6) niepełnosprawnym całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji (w tym niewidomym) oraz ich opiekunom na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość a w przypadku niewidomych na podstawie legitymacji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, opiekun obowiązany jest posiadać w/ w dokumenty przy sobie;

7) zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi I Stopnia na podstawie stosownej legitymacji;

8) osobom korzystającym ze stałej pomocy społecznej na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego, do 10 biletów imiennych na miesiąc wydawanych przez MOPS;

9) niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość;

10) kombatantom i innym osobom uprawnionym na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

11) studentom szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej.

Uprawnienia do ulgowych lokalnych (40%) przejazdów autobusami przysługują:
1) dzieciom powyżej lat 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

2) uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz pomaturalnych na podstawie legitymacji szkolnej;

3) rencistom niezdolnym do pracy oraz emerytom na podstawie aktualnej decyzji uprawnionego organu przyznającej rentę lub emeryturę, lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem, względnie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji emeryta lub rencisty.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2016 r.