Przejazdy ulgowe


Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysłują:
1) osobom niewidomym oraz ich przewodnikom na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Orzeczenia o Niepełnosprawności.

Uprawnienia do ulgowych (50%) przejazdów autobusami przysługują:
1) osobom, które ukończyły 70 lat na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich tożsamość i wiek;
2) honorowym Obywatelom Miasta Brzeska na podstawie legitymacji wydanej przez Radę Miejską w Brzesku;

3) uczniom realizującym obowiązek nauki w specjalnych ośodkach szkolno-wychowawczych oraz ich opiekunom w przejazdach z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem na podstawie legitymacji ośrodka;

4) niepełnosprawnej młodzieży od 16 do 21 roku życia oraz ich opiekunom na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełosprawności wydanym przez uprawniony organ lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji wydanej przez uprawniony organ;

5) dzieciom do lat 4 na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

6) niepełnosprawnym całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji (w tym niewidomym) oraz ich opiekunom na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość a w przypadku niewidomych na podstawie legitymacji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, opiekun obowiązany jest posiadać w/ w dokumenty przy sobie;

7) zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi I Stopnia na podstawie stosownej legitymacji;

8) osobom korzystającym ze stałej pomocy społecznej na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego, do 10 biletów imiennych na miesiąc wydawanych przez MOPS;

9) niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość;

10) kombatantom i innym osobom uprawnionym na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

11) studentom szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej.

Uprawnienia do ulgowych lokalnych (40%) przejazdów autobusami przysługują:
1) dzieciom powyżej lat 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

2) uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz pomaturalnych na podstawie legitymacji szkolnej;

3) rencistom niezdolnym do pracy oraz emerytom na podstawie aktualnej decyzji uprawnionego organu przyznającej rentę lub emeryturę, lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem, względnie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji emeryta lub rencisty.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2016 r.