Przejazdy ulgowe


Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów (ulga 100%) są:
1) osoby, które ukończyły 70 lat na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wiek;
2) osoby niewidome oraz ich przewodnicy na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Orzeczenia o Niepełnosprawności.

Uprawnieni do przejazdów ulgowych (50%) są:
1) Honorowi Obywatele Miasta Brzeska na podstawie legitymacji wydanej przez Radę Miejską w Brzesku;

2) uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem na podstawie legitymacji ośrodka;

3) młodzież niepełnosprawna od 16 do 21 roku życia oraz ich opiekunowie na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełosprawności wydanym przez uprawniony organ lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji wydanej przez uprawniony organ;

4) dzieci do lat 4 na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

5) niepełnosprawni całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji (w tym niewidomym) oraz ich opiekunowie na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ;

6) zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I Stopnia na podstawie stosownej legitymacji;

7) niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;

8) osoby korzystające ze stałej pomocy społecznej na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego, do 10 biletów imiennych na miesiąc wydawanych przez MOPS;

9) kombatanci i osoby represjonowane na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

10) studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej.

Uprawnieni do przejazdów ulgowych lokalnych (40%) są:
1) dzieci od lat 4 do 7 lat na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;

2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz pomaturalnych na podstawie legitymacji szkolnej;

3) renciści niezdolni do pracy oraz emeryci na podstawie aktualnej decyzji uprawnionego organu przyznającej rentę lub emeryturę, lub jej kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem, względnie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość względnie legitymacji emeryta lub rencisty.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXX/28/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2018 r.